Interpelacja radnego Michała Deptuły

Michał Deptuła

Radny Powiatu Mieleckiego

Przewodniczący Klubu Radnych PSG

 

Sz. P.

Henryk Niedbała

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Na podstawie §30 Statutu Powiatu Mieleckiego składam na Pana ręce interpelację do Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie zmian ustrojowych dot. samorządu powiatowego.

 

W związku trwającą debatą publiczną dotyczącą przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce, w mojej ocenie należy wypracować spójny głos w tej sprawie przedstawiany przez władze powiatu mieleckiego.

 

 

Obecny rząd swoimi działaniami osłabia polską samorządność, kumulując możliwie jak najwięcej kompetencji i uprawnień w administracji rządowej. Czego dowodem jest wprowadzenie lub przygotowywanie nowych regulacji znacząco zmniejszających kompetencje samorządu terytorialnego,       a w szczególności samorządu powiatowego. Przykładem osłabiania samorządu są m. in.: nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej pozbawiająca nadzoru samorządu powiatowego nad tą instytucją, przekazująca inspekcję w struktury administracji rządowej. Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym przewiduje odebranie starostom nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i przekazanie kompetencji w tym zakresie Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Planowana jest likwidacja Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, a zakres ich zadań zostanie przeniesiony do administracji rządowej. Projekt ustawy prawo wodne, przekazuje uprawnienia starosty w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych na rzecz nowej instytucji Przedsiębiorstwo Państwowe „Wody Polskie”. Planowana jest likwidacja Powiatowych Urzędów Pracy nadzorowanych przez samorząd i przeniesienie podległości znów do administracji rządowej. To niektóre przykłady planowanych lub wprowadzonych zmian, które potęgują biurokrację i nie polepszają usług publicznych tylko centralizują sposób zarządzania państwem, czyniąc go coraz mniej efektywnym, przejrzystym i przyjaznym dla obywatela. Tworzone są przy tym nowe instytucje, które będą generować nowe koszty pokrywane z naszych podatków.


Powiat Mielecki jest powiatem modelowym w zał. reformy z 1998r. tj. liczy 136 tyś mieszkańców, składa się z 10 gmin, dysponuje budżetem na poziomie stu kilkudziesięciu milionów złotych. Wyposażeni w takie atrybuty jesteśmy w stanie dobrze realizować zadania bieżące, ale przede wszystkim stymulować rozwój poprzez wydatki inwestycyjne. Dlatego z perspektywy naszego samorządu powiatowego, musimy jasno i wyraźnie przedstawić argumenty za utrzymaniem pozycji ustrojowej powiatów oraz wpisaniem ich funkcjonowania do Konstytucji. Reforma samorządowa w badaniach opinii publicznej uznana jest za jeden z największych sukcesów polskiej transformacji, dlatego konieczna jest szczególna troska o ten dorobek. Warto zaznaczyć że administracja centralna cieszy się zdecydowanie mniejszym zaufaniem Polaków.


Uważam, że decentralizacja państwa, przeniesienie odpowiedzialności i finansowania jak najbliżej obywateli jest podstawą do równomiernego rozwoju kraju. Realizowana w tym kontekście zasada pomocniczości, którą syntetycznie można przedstawić tak: „tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe oraz tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe”. powinna być podstawą w tworzeniu nowych regulacji prawnych dotyczących samorządu powiatowego.


Reasumując posłużę się fragmentem analizy sporządzonej przez dr Marcina Wiśniewskiego zamieszczonej na stronie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (instytucja podległa MSWiA) „można stwierdzić, że od momentu reaktywacji samorządu w 1990 r. zaobserwować można systematyczny wzrost zaufania do władzy lokalnej. Poziom zaufania można określić jako względnie wysoki, ale co najważniejsze zwiększa się on regularnie – zarówno zaufania indywidualnego, obserwowanego w wynikach badań ankietowych i rosnącej frekwencji w wyborach samorządowych, jak i zaufania instytucjonalnego, wyrażającego się generalnie coraz wyższymi ocenami wiarygodności kredytowej jednostek. Można zatem wyciągnąć wniosek, że samorząd terytorialny sukcesywnie zyskuje na zaufaniu obywateli. Zjawisko to jest zdecydowanie pozytywne i wysoce pożądane z punktu widzenia budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że taka tendencja zostanie utrzymana, co z pewnością przyniesie wzrost znaczenia samorządu w realizowaniu zadań publicznych”.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania?

  1. Jakie działania podejmuje Starosta na szczeblu krajowym, by zapobiec ograniczaniu kompetencji samorządu powiatowego?
  2. Czy Starosta na nadzwyczajnym posiedzeniu Związku Powiatów Polskich w dniu 6 marca 2017r. w Częstochowie głosował „ZA” przyjętymi tam projektami stanowisk w sprawiach: dochodów jednostek samorządu terytorialnego, systemu ochrony zdrowia, funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, publicznego transportu zbiorowego, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, roli samorządu terytorialnego w państwie oraz XX-lecia Konstytucji RP. Jeśli nie to dlaczego?


Z poważaniem,
Michał Deptuła